Co je fundamentální analýza?

Fundamentální analýza je pravděpodobně jedním z nejčastěji používaných termínů v obchodování, a to z dobrého důvodu. Podle definice je fundamentální analýza metoda, která hodnotí vnitřní hodnotu cenných papírů, jako jsou akcie a forex, nebo dokonce kryptoměny, na základě souvisejících ekonomických a finančních faktorů.

Zahrnuje studium všeho, co může ovlivnit hodnotu cenného papíru – od makroekonomických faktorů, jako je stav ekonomiky, podmínky v odvětví a politická situace, po mikroekonomické faktory, jako jsou specifické informace o společnosti a efektivita jejího řízení.

Fundamentální analytici používají zdroje, jako jsou finanční výkazy, trendy v odvětví, ekonomické zprávy a zprávy o trhu, aby vypočítali vnitřní nebo „skutečnou“ hodnotu cenného papíru bez zohlednění tržní hodnoty nebo nálad.

Stručně řečeno, vnitřní hodnota, jinak označovaná jako účetní hodnota, je součet všech aktiv společnosti minus její závazky, zatímco tržní hodnota je aktuální cena akcií společnosti.

Pomocí fundamentální analýzy obchodníci a analytici získávají spravedlivé ocenění společnosti, aby zjistili, zda jsou její akcie nadhodnocené nebo podhodnocené, a na základě těchto údajů určují, zda mají do akcií investovat nyní, nebo počkat na lepší ocenění v budoucnu.

Fundamentální analýza vs. technická analýza

Na rozdíl od fundamentální analýzy, která se zabývá faktory, jako jsou ekonomické události a informace o společnosti, se technická analýza zaměřuje na pohyb ceny cenného papíru na trhu.

Technická analýza nezkoumá finanční výkazy společnosti na základě předpokladu, že cena akcií společnosti již zohledňuje všechny relevantní informace.

Techničtí analytici naopak využívají grafy a další obchodní nástroje k hledání trendů a historických cenových vzorců cenného papíru, které jsou považovány za hlavní rozhodující faktory, zda investovat, či nikoli.

Dalším faktorem, který odlišuje fundamentální analýzu od technické analýzy, je jejich časový horizont vzhledem k cílům, kterých chce obchodník dosáhnout.

Fundamentální analýza má obecně dlouhodobý přístup k obchodování, zatímco technická analýza je přesným opakem – sleduje krátkodobé cenové výkyvy, a proto ji často využívají skalpeři a denní obchodníci.

Bylo řečeno, že fundamentální a technická analýza sice existují nezávisle na sobě a jsou určeny různým typům obchodníků, ale jejich spojení umožňuje získat ucelenější a úplnější pohled na trh, a proto by nebylo na škodu znát obojí.

Fundamentální analýza akcií

Akcie společnosti, známé také jako cenné papíry nebo vlastní kapitál, představují nárok na vlastnictví aktiv a zisků společnosti. Jsou vydávány především za účelem získání kapitálu, protože společnosti potřebují peníze na financování a rozšíření svého podnikání.

Jakmile se společnost stane veřejně obchodovatelnou, lze s jejími akciemi obchodovat na akciových trzích, tzv. burzách cenných papírů, které se mohou nacházet na fyzických místech, jako je newyorská burza cenných papírů, nebo na mimoburzovních trzích (OTC), jako je NASDAQ.

Fundamentální analýza využívá veřejně dostupné údaje, které tyto společnosti často zveřejňují, jako jsou výkazy zisků a ztrát, rozvahy, zprávy o výsledcích hospodaření a výkazy o peněžních tocích, aby bylo možné sestavit přesný odhad toho, jak se daří jejich podnikání, a vypočítat jejich vnitřní hodnotu.

Pokud je hodnota akcie výrazně vyšší než její současná tržní cena, je to obecně považováno za dobrou investiční příležitost a analytici mohou pro danou akcii zveřejnit hodnocení buy nebo overweight.

Na druhou stranu je akcie považována za nadhodnocenou, pokud je vypočtená vnitřní hodnota společnosti nižší než aktuální tržní cena. V tomto případě analytici vydávají doporučení underweight, které bude sloužit jako vodítko pro zainteresované investory.

Fundamentální analýza vychází z předpokladu, že za každým trendem stojí fundamentální síla, která tento pohyb na trhu pohání a podporuje.

Použití fundamentální analýzy k výběru akcií

Při použití fundamentální analýzy existuje několik finančních ukazatelů, které můžete použít, abyste mohli sledovat výkonnost společnosti a porovnat ji s ostatními společnostmi a zjistit, zda je její výkonnost lepší nebo horší než průměr v odvětví.

Finanční ukazatele se vypočítávají na základě číselných hodnot převzatých z podnikových zpráv a finančních výkazů s cílem získat smysluplné informace o společnosti.

Níže jsou uvedeny pouze tři finanční ukazatele, které můžete použít předtím, než se rozhodnete investovat do akcií:

  • Poměr ceny k zisku (P/E Ratio) způsob výpočtu, kolik je třeba investovat, abyste získali jeden USD zisku dané společnosti.
  • Ukazatel návratnosti vlastního kapitálu (ROE Ratio) – měří efektivnost společnosti ve vztahu k vlastnímu kapitálu tím, že ukazuje, jak společnost generuje zisk v porovnání s penězi použitými jako kapitál.
  • Zisková marže slouží ke zjištění, jak se vytváří zisk z tržeb z prodeje, a ukazuje, do jaké míry společnost vydělává peníze a jak je zisková.

Celkově lze říci, že pokud chcete investovat dlouhodobě a chcete ze svých obchodů vytěžit co nejvíce, je pro vás znalost fundamentální analýzy zásadní.

Hledat