Mức chênh lệch của Tài sản

Chênh lệch của tài sản phản ánh mức chênh lệch giữa giá BID (Mua) và giá ASK (Bán). Nhà đầu tư mở vị thế mua tại giá ASK và đóng vị thế tại giá BID. Ngược lại, nhà đầu tư mở vị thế bán tại giá BID và đóng vị thế tại giá ASK. Tại 1Market, mọi mức chênh lệch đều cố định*. Nhà đầu tư nên liên lạc với bộ phận hỗ trợ khách hàng để hỏi về mức chênh lệch tùy chỉnh.

Vui lòng lưu ý:

  • Các cặp tiền tệ và hàng hóa nhất định có thể không được giao dịch ở một số khu vực cụ thể.
  • Mặc dù không thường xảy ra, mức chênh lệch có thể thay đổi khi thị trường trải qua các điều kiện giao dịch biến động. Mức chênh lệch cũng có thể thay đổi trong giờ không giao dịch. Nếu bạn quyết định giao dịch theo các loại điều kiện này, bạn sẽ được cung cấp thông tin về các mức chênh lệch liên quan.

* Các khoảng chênh lệch cố định chỉ đủ điều kiện cho nền tảng ParagonEX.

Tìm kiếm