Đòn bẩy

Đòn bẩy cho phép các nhà giao dịch sử dụng vốn vay từ công ty môi giới nhằm tăng quy mô vị thế bạn muốn giao dịch. Điều này làm tăng quy mô giao dịch của bạn trên thị trường một cách hiệu quả và cho phép bạn thu được lợi nhuận lớn hơn khi đóng giao dịch. Với hoạt động giao dịch trực tuyến, nhà môi giới sẽ tách riêng một phần vốn của nhà giao dịch dưới dạng vốn chủ sở hữu, còn được gọi là ký quỹ, cho hoạt động giao dịch. Ví dụ: tỷ lệ ký quỹ 0,5% cho biết nhà giao dịch có thể giao dịch một vị thế có giá trị tương đương với 200 X quy mô vốn khả dụng (100/0,5).

Do đó, đòn bẩy làm gia tăng đáng kể quy mô các vị thế bạn có thể nắm giữ trong các giao dịch. Lưu ý rằng, giao dịch có thể đi theo một trong hai chiều hướng. Có lợi cho bạn hoặc không có lợi cho bạn. Đòn bẩy cũng có thể khiến các khoản lỗ tăng lên theo cấp số nhân. Yêu cầu ký quỹ là khác nhau giữa các loại tài sản. Nó cũng phụ thuộc vào trình độ của nhà giao dịch – được thể hiện qua loại tài khoản mà bạn có. Các nhà giao dịch cá nhân được cung cấp tỷ lệ đòn bẩy thấp hơn đáng kể so với các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Điều này là nhằm bảo vệ các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm khỏi rủi ro.

Vui lòng lưu ý:

  • Các cặp tiền tệ và hàng hóa nhất định có thể không được giao dịch ở một số khu vực cụ thể.
  • Mặc dù ít khi xảy ra, nhưng mức chênh lệch có thể thay đổi trong giai đoạn thị trường biến động mạnh hoặc khi thị trường không hoạt động. Nếu bạn cố gắng giao dịch trong những điều kiện này, bạn sẽ phải chịu các mức chênh lệch trong điều kiện đó.

Tìm kiếm